Ben je een EU-ondernemer met een btw nummer? Alsjeblieft registreer alvorens te bestellen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Floatland

Je kunt de Algemene Voorwaarden ook in pdf opvragen via e-mail.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht (retourrecht)

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van Floatland bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Bestelling en betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling (reclamaties)

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Floatland worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Floatland;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de niet zakelijke klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Zakelijke klant: de persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Floatland: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Floatland en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Floatland gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Floatland.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Aligned Growth Support, h.o.d.n. Floatland;

Adres: Box A2242, Postbus 9518, 4801 LM Breda;

Telefoon: +31 6 181 75 687 (tijdens kantooruren);

E-mailadres: info@floatland.nl;

KvK-nummer: 818 200 54;

Btw-identificatienummer: NL862232065B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Floatland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Floatland en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten via het aanvinken van de checkbox, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via een link. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Floatland, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ze op verzoek van de klant kosteloos toezenden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst met algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Floatland is gerechtigd het aanbod in te trekken of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 4. Als Floatland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Floatland niet. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn indicatief en zijn onderhevig aan voorradigheid en wijzigingen, updates of verbeteringen. Niets kan aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Floatland de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is, beschreven in de privacy policy;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • dat, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten in het Engels.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De totstandkoming van de overeenkomst wordt bevestigd door Floatland.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Floatland passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Floatland daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Floatland kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Floatland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

Artikel 6 – Herroepingsrecht (retourrecht)

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor natuurlijke personen: klanten die niet handelen voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Bij producten:

 1. De klant kan een of meerdere items van de koopovereenkomst herroepen zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na bevestiging van de tot stand gekomen overeenkomst. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het mailbericht van Floatland waarmee de totstandkoming van de overeenkomst werd bevestigd. Dit geldt tevens bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant vervolgens van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan Floatland retourneren, conform de door Floatland verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij verzegelde productverpakkingen mag het originele zegel niet verbroken of verwijderd geweest zijn.
 3. Het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht dient de klant te doen via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Floatland mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd ontbinden zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na bevestiging van de tot stand gekomen overeenkomst. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het mailbericht van Floatland waarmee de totstandkoming van de overeenkomst werd bevestigd. Dit geldt tevens bij overeenkomsten voor regelmatige levering van diensten of digitale diensten gedurende een bepaalde periode.
 2. Floatland mag de klant vragen naar de reden van ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Floatland de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Floatland de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen drie maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze per e-mail aan Floatland.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Floatland verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Floatland heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
 7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen en kosten bij herroeping

 1. Als Floatland de melding van herroeping door de klant via e-mail ontvangt stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Floatland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Floatland.
 3. Floatland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 1. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Floatland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Bij beschadiging van het terug ontvangen product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Floatland kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Floatland dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Floatland geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Floatland de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken of verwijderd is geweest;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken of verwijderd;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendingskosten. Voor klanten zonder BTW nummer (natuurlijke personen/privé aankopen) wordt de BTW van het land van eindbestemming aangerekend. Voor zakelijke klanten die een geldig BTW nummer en bijhorende facturatiegegevens opgeven wordt de BTW verlegd in alle EU landen (uitgezonderd Nederland) waar deze regel van toepassing is.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Floatland producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Floatland geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan en de klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ingeval van typfouten is Floatland niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

 1. Floatland staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De algemene richtlijnen voor gebruik en veiligheidsvoorschriften dienen steeds nauwgezet gevolgd te worden. Indien overeengekomen staat Floatland er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Het gebruik van producten en accessoires dient steeds getoetst te worden aan de richtlijnen van de fabrikant van de te behandelen uitrusting en de lokaal geldende wettelijke richtlijnen.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Floatland schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van het product dat door Floatland is geleverd komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Floatland is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken, c.q. de klant de geleverde producten verkeerd heeft gebruikt, c.q. de klant de geleverde goederen anders heeft gebruikt dan enkel waartoe deze uitsluitend zijn bestemd;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Floatland en/of op de verpakking zijn behandeld, gebruikt of opgeslagen;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt langer dan 30 dagen, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Floatland het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, heeft Floatland het recht om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Via e-mailbericht zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Floatland.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Floatland tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Floatland bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan de hierboven vernoemde overeenkomst
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Floatland voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Bestelling en betaling

 1. De volledige betaling gaat vooraf aan elke bestelling. Na ontvangst van de volledige betaling wordt door Floatland een bevestigingsmail gestuurd. Vanaf dan zal de uitlevering z.s.m. worden verwerkt.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Floatland te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Floatland is gewezen op de te late betaling en Floatland de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Floatland gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Floatland kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. In geval van wanbetaling door de klant heeft Floatland tevens, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de producten niet af te zenden.

Artikel 16 – Klachtenregeling (reclamaties)

 1. De kwaliteit van het product, c.q. de verpakking ervan, dient uiterlijk binnen een termijn van 48 u na aflevering bij de klant op conformiteit te worden gecontroleerd (juistheid, geschiktheid, verpakkingsbreuk). Reclamaties hierover moeten binnen deze termijn per e-mail kenbaar gemaakt worden met een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de inhoud van de klacht met (indien mogelijk) een foto van het (beschadigde) artikel.
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Floatland, zal Floatland de geleverde producten kosteloos vervangen.
 3. Bij Floatland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Floatland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Floatland in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Floatland en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig/gevestigd is in het buitenland.
 2. Geschillen die voortvloeien uit hoofde van een tussen Floatland en klant gesloten overeenkomst worden met uitsluiting van elke andere rechtbank behandeld door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement in Den Bosch, Oost-Brabant.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Op deze overeenkomst zijn enkel en alleen de Algemene Voorwaarden van Floatland van toepassing. Andersluidende afspraken of condities zijn alleen van toepassing indien deze door beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.