Ben je een EU-ondernemer met een btw nummer? Alsjeblieft registreer alvorens te bestellen.

Terugbetalingsbeleid

Verzendbeleid en retourbeleid Floatland

 

Onze klantenservice is per e-mail bereikbaar via info@floatland.nl. Telefonisch kan het op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)6 181 75 687.

 

Heb je vragen over jouw online bestelling, ruilen of retourneren of over reclamaties of garantie? Bekijk dan onderstaande artikels uit onze algemene voorwaarden:

 

 • Herroepingsrecht (retourrecht) - artikel 6, 7, 8, 9 en 10
 • Conformiteit en garantie - artikel 12
 • Bestelling en betaling - artikel 15
 • Klachtenregeling (reclamaties) en geschillen - artikel 16 en 17

 

Herroepingsrecht (retourrecht)

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht (retourrecht)

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor natuurlijke personen: klanten die niet handelen voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en dus geen BTW of KvK nummer opgegeven hebben bij hun aankopen bij Floatland.

Bij producten:

 1. De klant kan een of meerdere items van de koopovereenkomst herroepen zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na bevestiging van de tot stand gekomen overeenkomst. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het mailbericht van Floatland waarmee de totstandkoming van de overeenkomst werd bevestigd. Dit geldt tevens bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant vervolgens van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan Floatland retourneren, conform de door Floatland verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij verzegelde productverpakkingen mag het originele zegel niet verbroken of verwijderd geweest zijn.
 3. Het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht dient de klant te doen via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Floatland mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd ontbinden zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na bevestiging van de tot stand gekomen overeenkomst. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het mailbericht van Floatland waarmee de totstandkoming van de overeenkomst werd bevestigd. Dit geldt tevens bij overeenkomsten voor regelmatige levering van diensten of digitale diensten gedurende een bepaalde periode.
 2. Floatland mag de klant vragen naar de reden van ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Floatland de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Floatland de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen drie maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze per e-mail aan Floatland.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Floatland verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Floatland heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
 7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen en kosten bij herroeping

 1. Als Floatland de melding van herroeping door de klant via e-mail ontvangt stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Floatland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Floatland.
 3. Floatland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.
 1. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Floatland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Bij beschadiging van het terug ontvangen product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Floatland kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Floatland dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Floatland geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Floatland de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken of verwijderd is geweest;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken of verwijderd;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Conformiteit en garantie

 

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

 1. Floatland staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De algemene richtlijnen voor gebruik en veiligheidsvoorschriften dienen steeds nauwgezet gevolgd te worden. Indien overeengekomen staat Floatland er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Het gebruik van producten en accessoires dient steeds getoetst te worden aan de richtlijnen van de fabrikant van de te behandelen uitrusting en de lokaal geldende wettelijke richtlijnen.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Floatland schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van het product dat door Floatland is geleverd komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Floatland is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken, c.q. de klant de geleverde producten verkeerd heeft gebruikt, c.q. de klant de geleverde goederen anders heeft gebruikt dan enkel waartoe deze uitsluitend zijn bestemd;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Floatland en/of op de verpakking zijn behandeld, gebruikt of opgeslagen;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Bestelling en betaling

 

Artikel 15 – Bestelling en betaling

 1. De volledige betaling gaat vooraf aan elke bestelling. Na ontvangst van de volledige betaling wordt door Floatland een bevestigingsmail gestuurd. Vanaf dan zal de uitlevering z.s.m. worden verwerkt.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Floatland te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Floatland is gewezen op de te late betaling en Floatland de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Floatland gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Floatland kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. In geval van wanbetaling door de klant heeft Floatland tevens, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de producten niet af te zenden.

 

Klachtenregeling (reclamaties) en Geschillen

 

Artikel 16 – Klachtenregeling (reclamaties)

 1. De kwaliteit van het product, c.q. de verpakking ervan, dient uiterlijk binnen een termijn van 48 u na aflevering bij de klant op conformiteit te worden gecontroleerd (juistheid, geschiktheid, verpakkingsbreuk). Reclamaties hierover moeten binnen deze termijn per e-mail kenbaar gemaakt worden met een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de inhoud van de klacht met (indien mogelijk) een foto van het (beschadigde) artikel.
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Floatland, zal Floatland de geleverde producten kosteloos vervangen.
 3. Bij Floatland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Floatland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Floatland in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Floatland en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig/gevestigd is in het buitenland.
 2. Geschillen die voortvloeien uit hoofde van een tussen Floatland en klant gesloten overeenkomst worden met uitsluiting van elke andere rechtbank behandeld door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement in Den Bosch, Oost-Brabant.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.